Press "Enter" to skip to content

قطعه شنیدنی وداع با مسيح اثر استاد علیرضا علیپور

0

قطعه وداع با مسيح از ساخته هاي سال ٨٢ استاد عليرضا عليپور می باشد كه در سال ٩٣ با تنظيمی جديد روي سن اجرا شد.