Press "Enter" to skip to content

Posts published in “خوشنویسی”

هفت هنر

0
این هفت هنر به عشق می ماند و بس هر روز سرود سبز می خواند و بس سرمایه جاودانمان عشق و هنر این راز دل سوخته می داند و بس

خوش آمدی…

0

تنهایی عمیق به قلبم خوش آمدی ای درد ای رفیق به قلبم خوش آمدی #مرضیه_فرمانی #خط_اسحاق_اکابری ارسال از الهام پوریونس