Press "Enter" to skip to content

Posts published in “خواندنی ها”

اسامی اسب ها در شاهنامه

0

الهام پوریونس: یکی از حیواناتی که بیش ترین حوزه ی تصویر را در شاهنامه به خود اختصاص داده، اسب است. یکی از قوانین کلی داستان های حماسی داشتن مرکبی خاص است که به قوت، سرعت و هوشمندی ممتاز باشد. اسامی و اوصاف این حیوان در شاهنامه فراوان است و به اعتبار رنگ، سرعت، قدرت و… به شرح زیر به کار رفته است:…