Press "Enter" to skip to content

تنهایی و آزادی …

0

نازی تارقلی زاده: هرکس که تنهایی را دوست نمی دارد، دوستدار آزادی هم نیست، زیرا فقط در تنهایی آزادیم. اجبار، هموراه جدایی ناپذیر هر جمع است. هرجمعی از افراد می خواهد که از فردیت خود صرفنظر کنند و هرچه فردیت انسان باارزش تر باشد، چشم پوشی از آن بخاطر جمع دشوارتر است
بنابراین هرکس دقیقا متناسب با ارزش خود، به تنهایی پناه می برد، آن را تحمل می کند و دوست می دارد. زیرا شخص حقیر در تنهایی، همه حقارتش را احساس می کند و روح بزرگ همه‌ی بزرگی اش را و باری، هرکس آنچه را که هست
#شوپنهاور