Press "Enter" to skip to content

✅ سی موردی که به رُشدِ عقلانیتِ فردی کمک می کند

0

✍️دکتر محمود سریع القلم

1-به خود می گوید: من تولید می کنم، پس هستم؛

2-حداقل، 15 کتاب در سال می خواند؛

3-دراُوجِ نزاکت، افکارِ مخالفِ خود را به چالش می کشد؛

4-مانندِ آلمانی ها، به قُول و قرار حسّاس است؛

5-انتخاب می کند به چه موضوعی واکنش نشان دهد؛

6-توانِ قابل توجهی در جمع کردن حرفهای خود دارد؛

7-سعی می کند واردِ مغزِ مخالفِ خود شود تا او را بشناسد؛

8-حداقل از 2500 واژه در مکالمات خود استفاده می کند؛

9-مانندِ ژاپنی ها، برای انجام هر کاری آنرا به 10 قسمت تقسیم می کند؛

10-می تواند از بیست سالگی، منحنی افکارش را ترسیم کند؛

11-می تواند در موردِ خودش، حداقل 30 صفحۀ آچهار بنویسد؛

12-مانندِ انگلیسی ها، درهیچ شرایطی به دیگران دشنام نمی دهد؛

13-فرقِ بین هشت و هشتُ و یک دقیقه را تشخیص می دهد؛

14-مانندِ تونسی ها، اعتماد به نفس دارد و می گذارد همه حرف خود را بزنند؛

15-به شدت به عواقبِ کوتاه مدت و دراز مدتِ آنچه می گوید واقف است؛

16-توانایی خود انتقادی مکتوبِ خود را دارد؛

17-از اعداد، فراوان استفاده می کند؛

18-دروغ نمی گوید چون در پی ساختنِ عمارتِ اعتماد است؛

19-آنقدر کنارِ رودخانه می نشیند تا زمانه خود، پاسخِ ناجوانمردی را بدهد؛

20-حداقلِ وابستگی مالی به نهادِ دولت را دارد؛

21-برای درکِ مقامِ تنهایی، تلاش می کند؛

22-مانندِ چینی ها، تصمیم های او نشأت گرفته از واقعیت های ملموس است؛

23-آنقدر وظیفه شناس است که به ندرت فردی به او تذکر می دهد؛

24-سعی می کند حرفِ افراد را از طریقِ دنیای درون آنها درک کند؛

25-مانند مردم اسکاندیناوی، تواضعِ ذاتی را تمرین می کند؛

26-فرصتِ مقایسه از طریق سفرِ فراوان به دست می آورد؛

27-از طریق چشم و تبسّم، مخالفتِ خود را به نمایش می گذارد؛

28-عمومِ واکنشهای خود را با دیدِ دراز مدت تنظیم می کند؛

29-ذهنش بیشتر با Fact قضاوت می کند تا با وهم، حدس و گمان؛

30-مانند یک حقوق دان، در استفاده از واژه ها وسواس دارد.

اشتراک: پریسا گندمانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *