Press "Enter" to skip to content

باور کن!

0


_ آلیس گفت: باورم نمیشود.
• باورت نمیشود؟! دوباره سعی کن .
آلیس خندید .
_فایده یی ندارد .به زحمتش نمیارزد، آدم نمی تواند چیزهای غیرممکن را باور کند.
ملکه گفت:
• به جرات می گویم ، دلیلش این ست که زیاد تمرین نداری،
وقتی به سن و سال تو بودم، روزی نیم ساعت این کار را میکردم،
گاهی حتی پیش از صبحانه ، حدود ۶ چیز غیر ممکن را تصور میکردم .
وقتی آدم جرات خیالپردازی را داشته باشد، معجزه های زیادی رخ می دهد ؛
مشکل این است که مردم هیچ وقت چیزهای غیرممکن را تصور نمی کنند !

” آلیس در سرزمین عجایب “