Press "Enter" to skip to content

این جا ایران است… سرزمین عارفان… دکلمه ی زیبا از بانو متقی

0

 

صدا: بانو متقی:  شاعر و نویسنده

در سوگ حادثه ی اخیر زلزله ی کرمانشاه