Press "Enter" to skip to content

افسوس…

0

آیا اینکه بگویم پرنده مردنی ست ، چیزی از درد پرنده در لحظه مرگ کم می کند ؟
هرچقدر پرواز ماندنی باشد ، برای پرنده مرده ، چه فرقی می کند.
تو زیباترین شعرها را بسرا در ویرانه های مرگ.

آ.ب.

 

 

ارسال از: ناهید شمس