Press "Enter" to skip to content

دومی به قیمت جانت!

0

انسان دو نوع معلم دارد: آموزگار و روزگار
هرچه با شیرینی از اولی نیاموزی، دومی با تلخی به تو می آموزد. اولی به قیمت جانش، دومی به قیمت جانت.

ارسال از نازی تارقلی زاده