Press "Enter" to skip to content

رسم زیبای قشقايي تباران ایران

0

بانو قهرمانی: دختران قشقايي جواب خواستگار رابا هنر مي دادند.اگرجوابشان مثبت بود، قالي بانقش شيري كه دمش روبه بالاست،مي بافتند و براي فرد مي فرستادند. دم پايين شير در قالي نشان دهنده جواب منفي بود.