Press "Enter" to skip to content

ویژگی‌های افراد دارای هویت موفق

0

?خود را توانا، با کفایت و باارزش می دانند،
?فکر می کنند قدرت مقابله با محیط و شرایط را دارند
?و با احساس شایستگی زندگی خود را هدایت می کنند.
?یا اصلا احساس تنهایی نمی کنند و یا اینکه خیلی کم احساس تنهایی و بی کسی می کنند
?به نحو سازنده ای با واقعیات و مشکلات خود درگیر می شوند
?و احساس ارزشمندی و عشق از سوی دیگران می کنند
?مبادله عشق و محبت برقرار می کنند
?مسئولیت اعمال و افکار خود را می پذیرند
?داشتن هدف های کوتاه و بلند مدت
? داشتن رابطه و پیوند عاطفی با خود و دیگران

ارسال از: نازی تارقلی زاده