Press "Enter" to skip to content

زنان؛ به حيات نزديكترند!

0

 

خانمهای شهر سی سخت (نزديك محل سقوط هواپيما) به صورت خودجوش برای امدادگران غذا آماده می‌کنند!

بايد در دوران غارت اميد ، اين تصاوير را هزاران بار ديد و دلگرم تر دوام آورد ، همانطور كه بعد دو روز ته دلمان آرزويى هست كه ميگويد كاش مثل فيلمها ، كسانى هنوز تو اون هواپيما دوام آورده باشند.
حقيقت انسانيت جاييست كه همه مان را به سكوتى وهم انگيز ميكشاند ،زنان به طور غريزى به حيات نزديكترند ،قرنها دانه ها را در زمين نهاده اند تا درختانى شوند تنومند!

از چشمان تيله اى كودك خويش ، ماهها قبل از تكلم ، با يك نگاه تيزبين مادرانه همه نيازهايش را به ثانيه اى ميفهمند و ما مردان و پدران قرنهاست در بند كلمات مانده ايم ؛ تازه اگر فرصت كنيم به انسانها “گوش” كنيم.

به زنان كشورم در وانفساى هجمه نصفه و عليل مدرنيته ، عقب ماندگى نگاه متحجر ، فشار اقتصاد و تبعيضهاى اجتماعى افتخار مي كنم.

دكتر شيري?
@chehel_salegi

ارسال از: پریسا گندمانی