Press "Enter" to skip to content

دعای لحظه خواب ایرانیان باستان بجای شب بخیر

0

 

پروردگارا سپیده دم که فلک بیدار میشود، سرزمینم از دروغ
و تهمت پاک شود.

پروردگارا اکنون روحم به استراحت میرود و تو مراقبش باش.

ارسال از: بانو قهرمانی