Press "Enter" to skip to content

نیمه تاریک وجود

0

گردآوری، پریسا گندمانی:

کتاب نیمه تاریک وجود اثر دبی فورد، یکی از کتابهای تاثیر گذار برای شناخت جنبه های مختلف وجودمان می باشد.اینکه چگونه هر انسانی با شناخت قسمت های تاریک درونش بهترین بهره برای پیشرفت شخصیت اش را ببرد.هر کدام از ما با نقاب گذاشتن روی بخش هایی از وجودمان که بنظر تاریک می آید مانع تحقق رویاهایمان می شویم در صورتیکه شاید بتوان بوسیله آنها پیشرفت شگرفی در زندگی کرد. بخشی از کتاب را با هم می خونیم: