Press "Enter" to skip to content

آموزش عکاسی، زاویه دید در عکاسی، قسمت سوم

0
پریسا دهقانی،‌ عکاس و دانش آموخته دانشگاه هنر، گرایش عکاسی

پریسا دهقانی                  >زاویه دید را به سه دسته تقسیم می کنند:

زاویه دید از روبرو: اگر دوربین در امتداد محور چشم عکاس و عمود بر خط افق باشد زاویه دید روبرو نامیده می شود در این زاویه دید، تحریف یا اغراق در تصویر به وجود نمی آید و موضوع حالت طبیعی خود را حفظ می کند. بیشتر در عکاسی چهره، به کار می رود.

زاویه دید از پایین: اگر دوربین هنگام عکاسی پایین تر از خط چشم موضوع قرارگیرد در ابعاد موضوع اغراق شده و با عظمت و پایداری بیشتری جلوه می کند.(برای عکاسی های تبلیغاتی و نشان دادن اقتدار و بزرگ نشان دادن سوژه از این زاویه استفاده می کنن) اما اگر زاویه دید بسیار پایین باشد موضوع حالت مضحک و غول پیکر به خود می گیرد.

زاویه دید از بالا: اگر دوربین به هنگام عکاسی بالاتر از سطح دید موضوع قرار گیرد تصویر موضوع کوچکتر و حقیرتر به نظر می رسد.(استفاده از این زاویه دید انسانها را ضعیف و ناچیز نشان می دهد)

زاویه دید از بالا
زاویه دید از بالا
زاویه دید از بالا
زاویه دید از پایین
زاویه دید از رو به رو
زاویه دید از پایین