Press "Enter" to skip to content

رمانتیک ترین جمله در تاریخ ادبیات انگلیسی

0

?یک نظرسنجی جهانی در برایتون انگلیس نشان داد از نظر استادان و دوستداران ادبیات، یک خط از رمان «بلندیهای بادگیر» اثر «امیلی برونته»، رمانتیک ترین جمله در تاریخ ادبیات انگلیسی است. در این نظرسنجی که 2000 نفر در آن شرکت داشتند، 20 درصد از شرکت کنندگان جمله:

«روح از هر چه ساخته شده باشد، جنس روح او و من از یک جنس است» را به عنوان عاشقانه ترین جمله ادبی انتخاب کردند و به این ترتیب کتاب «بلندیهای بادگیر» را به عنوان عاشقانه ترین کتاب ادبیات انگلیسی برگزیدند. این جمله را کاترین ارشا و خطاب به هتکلیف به زبان می آورد.

?عنوان دوم در این نظر سنجی به «وینی پو» خرس مشهور کتاب کودکان تعلق گرفت که در یک جمله گفته است:

«اگر 100 سال عمر کنی، امیدوارم من 100 سال منهای یک روز زنده بمانم تا مجبور نباشم بدون تو زندگی کنم». داستانهای این خرس را ای.ای.میلن خلق کرده است.

?در این میان اما جمله هایی از مشهورترین تراژدی «ویلیام شکسپیر» مقام سوم را کسب کرد. این جمله که از نمایشنامه «رومئو و ژولیت» آمده، چنین است:

«آرام باش! چه نوری است که از آن پنجره میتابد؟ آنجا مشرق است و ژولیت خورشید تابان».

در مکان چهارم جمله ای از «وی.اچ . اودن» و در مکان پنحم یک جمله از دکتر زئوس نویسنده مشهور کتابهای کودکان رای آورد و آن جمله چنین است:

«وقتی میفهمی عاشق شدی که میبینی دوست نداری بخوابی، چون واقعیت شیرینتر از رویاهایت شده است.»

ارسال از: الهام پوریونس