Press "Enter" to skip to content

دو عکس تازه از هنرمند گرانقدر جمشید فرجوند

0
یکی از همین روزها———بیجار —کردستان

 

یکی از ویژگی‌های آثار زیبای استاد جمشید فرجوند، نگاه ویژه به جایگاه “انسان” است. انسان با خودش فرهنگ و آداب می‌آورد و تعلق، احساس، شخصیت و ده‌ها ویژگی قابل درک و حس… به عکس افزون می‌کند. از این منظر عکاس هنرمند موفق می‌شود، ارتباط حسی و عاطفی اثرگذاری را ایجاد کند.

زمانی که این گرایش عالی، کنار ترکیب بندی‌های حساب شده، نگاه بومی و مهارت های‌ تکنیکی و تجربی‌ در تخصص و هنر عکاسی قرار می‌گیرد؛ مخاطب جز تحسین، واکنشی نخواهد داشت.

علیرضا طیاری؛ کارشناس هنرهای تجسمی از دانشگاه هنر اصفهان