Press "Enter" to skip to content

اسفند …

0

اسفند میتواند حائل خوبی باشد میان فرسودگی و جان گرفتن..!
آخر میدانی؛ اسفند ته تغاری همه ی ماه هاست…
از زندگی سیر هم که باشی اسفند تو را به تکاپو می اندازد، زندگی ات را نونوار می کند، حال و هوای دلت را آب و جارو می کند و برای شروع قصه ای نو، آماده ترت میکند.
از اسفند بیمی نداشته باش چون حداقل برای چند روزی هم که شده تو را از بند روزمرگی ها، رهایت میکند.
اسفند فرصت خوبیست برای خاطره بازی با کسانی که مدت هاست نیستند..
اسفند یک بهانه است، بهانه ای برای زندگی!
اسفند را بیشتر قدر بدان!

#علیرضا_دولتی

ا