Press "Enter" to skip to content

مهمترین در زندگی؟

0

 

اگر این سوال را از کسی بکنیم که سخت گرسنه است، خواهد گفت: “غذا”

اگر از کسی بپرسیم که از سرما دارد می میرد، خواهد گفت: “گرما”

و اگر از آدمی تک و تنها همین سوال را بکنیم، لابد خواهد گفت: “مصاحبت آدمها”

ولی هنگامی که این نیاز های اولیه برآورده شد، آیا چیزی می ماند که انسان بدان نیازمند باشد؟!!

فیلسوفان می گویند، بلی!
و آن این است که بدانیم که ما کیستیم و در اینجا چه می کنیم؟

#کتاب_گردی
#دنیای_سوفی
#یوستین_گردر

 

ارسال از: پریسا گندمانی