Press "Enter" to skip to content

مقام زن از نگاه سیمون دوبووار

0

وحشتناک ترین بعد قضیه این است که؛ آنان درهای کارخانه‌ ها، اداره‌ ها و دانشکده‌ ها را به روی زنان باز می‌کنند، ولی همچنان عقیده دارند : “برای یک زن محترم، ازدواج بهترین کسب و کار است ! “…

سیمون_دوبووار

ارسال از: سمیرا وکیلی