Press "Enter" to skip to content

نقاشی روی چرم اثر یگانه قدیریان

0

 

یگانه قدیریان: مهر ورزی با مردم نیمی از خرد است
از محبت خارها گل میشود..
بیشتر وقتها یک جمله زیبا یا یک شعر آغازی برای خلق یک اثر برایم می شود.
#یگانه قدیریان
#نقاشی روی چرم

نشانی اینستاگرام یگانه قدیریان

https://www.instagram.com/p/Bi5eUgbhHta/