Press "Enter" to skip to content

با هم بشنویم…. “سه تار”

0

اگر روزی به کسی محبت کردید باور داشته باشید هرگز نخواهدتوانست از یاد ببرد..
ماندگارترین اثرهنری انسان محبت است

ارسال متن و تصویر: سمانه رحیمی (شاعر)

ارسال موسیقی: الهام پوریونس (شاعر)

نقاشی از: سمیه خوانساری (نقاش و طراح)، باز آفرینی اثر نقاشی استاد فرشچیان

عشق. اثر استاد فرشچیان ارجمند