Press "Enter" to skip to content

بازمانده‌ی هجوم ِندیدن ها… شعری از “بهارک آقابیگلویی”

0

در وجود من
هزاران زن زندگی می کند
یکی شعر می گوید،
یکی روزنامه می خواند
یکی غذا می پزد،
یکی موهایش را می بافد
یکی دموکرات است،
آن دیگری دیکتاتور
اما زنی هست که
دیگر به آینه نگاه نمی کند،
او بازمانده‌ی هجوم ِندیدن هاست . . .

” بهارک آقابیگلویی ”

ارسال از: بابک

اثر نقاشی فائزه آريانسب، هنرمند فارغ التحصیل نقاشی