Press "Enter" to skip to content

12 نکته که بهتره به یاد داشته باشیم….

0

 

1. گذشته را نمی توان تغییر داد.


2. نظرات دیگران، واقعیت شما را مشخص نمی کنند.
3. سفر هر کسی در این زندگی، متفاوت است.
4. همه چیز با گذر زمان بهتر می شود.
5. پیش داوری ها، اعترافات شخصیت خود شما هستند!
6. زیادی فکر کردن، باعث ناراحتی می شود.
7. شادی در درون شما یافت می شود.
8. افکار مثبت، خالق چیزهای مثبت هستند.
9. لبخند، مسری است.
10. مهربانی، مجانی است.
11. فقط موقعی بازنده هستید که تسلیم و منصرف شوید.
12. از هر دست بدهيد، با همان دست پس می گیرید.

ارسال از:‌ بانو قهرمانی