Press "Enter" to skip to content

نشاط

0

‍ در این زندگی از همه‌چیز می‌توان چشم پوشید. چشم پوشیدن، فریبنده ترین طریق از دست دادن است، همه چیز مگر یک چیز.

آنچه می خواهم به شما بگویم، گفته مادر‌بزرگم است …
زنی بود روستایی، تنها زن باسواد دهکده‌اش. در تمام عمر بدبختی به سرش باریده بود.
یک‌روز از او پرسیدم: مامان‌بزرگ چه چیزی در زندگی از همه مهم‌تر است؟ جوابش را فراموش نکرده‌ام: فقط یک چیز درزندگی به حساب می آید.
آن نشاط است. هیچ وقت اجازه نده کسی آن را از تو بگیرد…!

دیوانه وار | #کریستین_بوبن

ارسال از: الهام پوریونس