Press "Enter" to skip to content

گلی نمی روید و بارانی نمی آید…

0


زمین به ما
لبخند می زند
و گلی می روید
آسمان به ما
لبخند می زند
و باران می بارد
ما هم به هم لبخند می زنیم
ولی گلی نمی روید
و بارانی نمی آید

#مجید_صانعی

 

 


 

 


می خواستم از مرگ بگویم
و از زندگی
و از زیبایی
و عشق
مرگ لبخندی زد
و من سکوت کردم

#مجید_صانعی

@shersepid_abrha