Press "Enter" to skip to content

شش اصل آرامش برای تو

0

 

به کسی که به تو اهمیت نمی دهد
اهمیت نده تا آزرده نشوی!

در اکثر موارد به خلایق هر چی لایق، باور داشته باش!

توقعت را از دیگران، به صفر برسان!

هر کسی با تو ادب را رعایت نکرد و تو نتوانستی ادبش کنی، بنشین و صبر کن تا روزگار ادبش کند!

هر انسانی به اندازه ی سطح شخصیت و شعور خود میتواند ارزش تو را تشخیص دهد نه آنچه واقعیت توست!

هر کسی که ارزش تو را ندانست، راهت را از او جدا کن؛ و اگر امکانش نبود، در ذهنت کم رنگش کن!

ارسال متن از: نازی تارقلی زاده (هنرمند نقاش و محقق)

عکس از: ایوب قادری (هنرمند عکاس کیشوند)