Press "Enter" to skip to content

ممنونم به خاطر اینکه…

0

?چطور تشکر کنیم❗

▪️هیچ وقت یک “تشکر” خشک و خالی تحویل شنونده ات نده. همیشه آن را تبدیل کن به ” ممنونم به خاطر…” آدم ها اغلب آنقدر از عبارات خشک و خالی ” ممنونم” استفاده می کنند که دیگر حتی به زحمت آن را می شنوی. وقتی که روزنامه ی صبح را می خریم. یک ” ممنونم” خشک و خالی به فروشنده که بقیه ی پولمان را پس می دهد، می گوییم. آیا این همان “ممنونی” است که به عزیزی می گویی که شام خوشمزه ای برایت پخته است؟

⚠️پس در موقعیت مناسب، همراه با عبارت “ممنونم” خود، دلیل تشکرت را هم ذکر کن!

✔”ممنونم به خاطر اینکه اومدی!”
✔”ممنونم که درک میکنی!”
✔” ممنونم که صبر کردی!”
✔” ممنونم که انقدر محبت داری!”

ارسال از: بانو قهرمانی