Press "Enter" to skip to content

“قبل از تاریکی هوا برگرد”

0

 

دخترها بی دلیل “بابائی” نشده اند…
دخترها خوب میدانند هربار که دلشان از نامردی هایِ دنیا بگیرد؛ دستی ایمن و مردانه، به دور از حسِ نیاز رویِ سرشان نوازش میشود…
دستی که جز عشق عطرِ دیگری ندارد..
دختر ها خوب میدانند
“قبل از تاریکی هوا برگرد” نهایتِ عشق مردی به نام پدر است…

روزت مبارک مردِ امنِ زندگی?
? #سحر_رستگار

ارسال از: مونس احمدی پور (هنرمند نقاش)