Press "Enter" to skip to content

حسین کرد شبستری!

0

 

یکی از داستان های عامیانه بسیار مشهور زبان فارسی داستان “حسین کرد شبستری “است که متاسفانه نویسنده آن ناشناس است.

داستان کتاب همانگونه که از نامش مشخص می باشد ، در مورد پهلوانی خیالی به نام “حسین کرد” است، که در عهد صفویه زندگی می کرده و در ابتدا در خدمت یکی از پهلوانان به نام تبریز بوده ولی پس از اختلاف با همسر پهلوان به اصفهان می رود و جزو پهلوانان “شاه عباس اول “می شود.

با وجود تمام نکات مثبتی که این داستان دارد، ولی ایراد اصلی کتاب این است که، بیش از اندازه بلند است و سرشار از زیاده گویی های بیهوده می باشد.

در نتیجه خود نام کتاب به صورت یک مثل در زبان فارسی در آمده است ، هر وقت کسی در یک گفتگو بیش از اندازه مطلبی را توضیح می دهد می گویند :”قصه حسین کرد شبستری “تعریف می کنی، که کنایه از پر حرفی و اطناب در کلام است.

 


ارسال از:‌نازی تارقلی‌زاده